BILINGVÁLNE PROGRAMY VZDELÁVANIA V DALTONSKEJ ŠKOLE

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Vitajte na stránke!

V školskom roku 2012/2013 začíname realizovať projekt Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Vzdelávanie - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy: Premena tradičnej školy na modernú.

Cieľom projektu, rozpočet ktorého je 99 804,96 € (poskytnutý nenávratný finančný príspevok z ESF do výšky 84 834,21 €), je primárne zvýšiť odborné zručnosti 36 vyučujúcich priamo zapojených do projektu a následne vo vyučovaní priamo používať nové metódy a postupy, ktoré skvalitnia, inovujú vyučovanie a vytvoria moderné i príťažlivé prostredie výchovy a vzdelávania.

V termíne trvania projektu máj 2012 - apríl 2014 budeme realizovať štyri kľúčové aktivity:

1. Zriadenie školiaceho centra v škole – MultiPointová učebňa (súbežné nezávislé stanice pripojené k jednému počítaču).

2. Vzdelávanie učiteľov – intenzívny kurz anglického jazyka, nové trendy vo využití IKT technológií a CLIL – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie.

3. Postupné vytváranie elektronickej učebnice pre žiakov i učiteľov: pracovné listy, interaktívne cvičenia v bilingválnej verzii - časť zadaní v anglickom jazyku, sprievodná slovná zásoba v anglickom jazyku.

4. Tematicky zamerané exkurzie pre žiakov v ročníkoch: 9 exkurzií pre 600 žiakov tak, aby prišlo k integrovaniu viacerých predmetov, opäť s maximálnym využitím komunikácie v anglickom jazyku.